คณะสหกรณ์จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงาน

คณะสหกรณ์จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด วันที่ 12 มกราคม 2558