ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด