ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกลุ่มนิคมสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโครงการพัฒนาตลาดสินค้าปลอดภัย ในนิคมสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการเกษตรปลอดภัย