เยี่ยมเยือนสมาชิกตำบลสบปราบ ที่ประสพภัยลมพัดบ้านเรือนเสียหาย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ มาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจสมาชิก ที่ประสพภัยลมพัดบ้านเรือนเสียหาย บ้านสบเรียง บ้านวังพร้าว บ้านสบปราบใต้ และบ้านสบปราบเหนือ จำนวน 166 ราย มอบเงินช่วยเหลือและข้าวสาร รวมมูลค่า 126,560 บาท