อบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำกลุ่ม

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ ให้ความรู้ในการทำงานของสหกรณ์ฯ สำหรับผู้นำกลุ่ม 4 ตำบล จำนวน 345 คน ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2560