ฝึกอบรมการบริหารงานสินเชื่อสหกรณ์

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว, นางอมรกัญ ปรากฏผล และนายธนกฤดิ ก๋าเงิน เจ้าหน้าที่-สหกรณ์ เข้าร่วมการฝึกอบรมการบริหารงานสินเชื่อสหกรณ์ โดยผู้จัดการฯเป็นวิทยากร จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับธ.ก.ส. มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตภาคเหนือ จำนวน 72 สหกรณ์ วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2556 จ.เชียงใหม่