พิธีลงเสาเอกอาคารใหม่ Farmer Market

วันที่ 19/5/2557 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด โดยนายประวัติ อินจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมทำพิธีลงเสาเอกอาคารใหม่ Farmer Market ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เพื่อเป็นศิริมงคลสืบต่อไป