ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการผักของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร