การฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ

การฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนาสบปราบ จังหวัดลำปาง เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด