กิจกรรมส่งเสริมตลาดเชิงรุกเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรกลุ่มคลัสเตอร์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดเชิงรุก เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรกลุ่มคลัสเตอร์ ปลูกเมล่อนสุพรรณบุรี, การใช้เครื่องมือ Boom Sprayer สับปะรดบ้านคา ราชบุรี, นวัตกรรมถุงตากแห้งข้าว ศรีสะเกษ, เครื่องสลัดนำ้ออกจากผักเกษตรอินทรีย์ กาฬสินธุ์, โรงเรือน knockdown ชัยภูมิ และการใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ มังคุด นครศรีธรรมราช