ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด

นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ นางพนัชกร เพชรชูช่วย หัวหน้าฝ่ายบัญชี และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด