โครงการอบรม การประกอบอาชีพด้วยวิธีสหกรณ์ ตำบลแม่เมาะ

โครงการอบรม การประกอบอาชีพด้วยวิธีสหกรณ์ ตำบลแม่เมาะ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด