แผนออกประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ประจำเดือน ก.ย -ต.ค 57