ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

ตลาดนัดเกษตรกร ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ราคาพิเศษ เบอร์ 1 ราคา 105 บาท ทุกวันจันทร์ ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด